Jul
23-26

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ i-Student (รหัส 61)

Jul
27-31

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ i-Student

Jul
25-26, 28-29

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ)