วันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 14 "MARKETING Next Step…จับอนาคตการตลาดพลาดไม่ได้" วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

รายละเอียด

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10  

ขยายเวลาเปิดรับบทความ - ระดับชาติ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 - ระดับนานาชาติ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียด


Apr
1

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ต่อสำนักวิชาการ ฯ

Apr
8-10

อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสารมายังสำนักวิชาการ ฯ

Apr
18

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Service