“หากเรียนแล้วไม่ใช่ ไม่ชอบ ไม่อุ่นใจ”
มาเรียนที่ ม.หาดใหญ่ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2562 ยื่นบัตรนักศึกษาหรือหลักฐานอื่นๆ จากสถาบันเดิม

รายละเอียด

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2562 (คูปองครู) 14 หลักสูตรคุณภาพ ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา

รายละเอียด

หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด


Jun-Jul
29-2

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2561 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

Jun-Jul
29-9

บันทึกคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2561 ในระบบ e-Service

Jun-Jul
30-13

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1) ผ่านระบบ i-Student