การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

รายละเอียด

สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สมัครและรายงานตัวพร้อมรับอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบ Digital Learning

รายละเอียด

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท
(*ไม่รวมภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร)

รายละเอียด

ม.หาดใหญ่เปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน

รายละเอียด

ผลประเมิน ม.หาดใหญ่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับผลคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 ถือเป็นผลประเมินใน "ระดับ" ดีมาก และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบสามใน "ระดับดี"

 


Dec
13

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28

Dec
15-23

สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกคิและภาคสมทบ)

Dec
23-24

สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ระดับบัณฑิตศึกษา)