หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10  

ขยายเวลาเปิดรับบทความ - ระดับชาติ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 - ระดับนานาชาติ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียด


Apr-May
28-11

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ i-Student

Apr-May
28-13

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ e-Service

May
1-18

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Service (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1)