Advisory / การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีนโยบายที่จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาในที่ปรึกษา (Homeroom) โดยมีเวลาที่เป็นทางการแน่นอนเพื่อให้คำปรึกษาหรือให้คำช่วยเหลือตลอดจนการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเป็นส่วนเติมเต็มจากการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ ได้กำหนดช่วงเวลาของกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ไว้ดังนี้
             ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
             ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

แต่ละภาคการศึกษา ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ ได้กำหนดวัน เวลา และห้องในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาดังนี้
             ชั้นปีที่ 1: วันพุธ สัปดาห์แรกของเดือน
             ชั้นปีที่ 2: วันพุธ สัปดาห์ที่สองของเดือน
             ชั้นปีที่ 3: สัปดาห์ที่สามของเดือน (ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ)
             ชั้นปีที่ 4: สัปดาห์ที่สี่ของเดือน (ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ)

หัวข้อของกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) มีดังต่อไปนี้
1. แนะนำการเรียน การอ่านหนังสือ การเตรียมตัวในการสอบ
2. การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก
             - ระเบียบวินัย
             - คุณธรรม จริยธรรม
             - การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก
             - การปรับตัวในด้านต่าง ๆ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขสงบ
             - ด้านสุขภาพ
             - ด้านบุคลิกภาพ
3. รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำ
4. การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อาชีพการทำงาน
5. ด้านอื่น ๆ


ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากพบนักศึกษาแต่ละครั้ง ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา/คณะ ดำเนินการ ดังนี้
             1. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้คำปรึกษา แก่หัวหน้าสาขาทุกครั้ง
             2. ขอความร่วมมือให้หัวหน้าสาขารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์/วางแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการให้คำปรึกษาในภาพรวมแก่ประธานคณะ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านคณบดี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา
             อนึ่ง หากอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใดไม่สามารถจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ ขอให้ทำบันทึกข้อความชี้แจงมาที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านหัวหน้าสาขา/คณะเป็นกรณี ๆ ไป

กิจกรรม office hour

             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้กำหนด office hour เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ โดยไม่ต้องมีการนัดพบอาจารย์ล่วงหน้า โดยกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ดังนี้
             1. ให้แต่ละคณะมอบหมายให้อาจารย์ในสังกัดทุกคน กำหนด office hour สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (ยกเว้นทุกวันพุธ ช่วงบ่ายเพราะมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นเวลาของ Homeroom และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ)
             2. ขอให้อาจารย์ทุกท่านติดป้ายช่วงเวลา office hour ไว้หน้าห้อง เพื่อให้นักศึกษาทราบและสามารถเข้าพบอาจารย์ได้โดยไม่ต้องมีการนัดล่วงหน้า