Consulting and guidelines for IQF 3-7 / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ


แนวทางการจัดทำ และเอกสารประกอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3-7)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
             ตัวอย่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.2)
             ตัวอย่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.3)
             ตัวอย่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.4)
             ตัวอย่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.5)
             ตัวอย่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.6)
             ตัวอย่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.7)

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบฯ (ระดับปริญญาตรี) (F_02)(ตัวอย่าง)

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบฯ (ระดับปริญญาโท) (F_04)

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบฯ (ระดับปริญญาเอก) (F_06)