รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ปีการศึกษา 1/2560


 สาขาวิชาการบัญชี

AC159

AC258

 
               
   
 สาขาวิชาการจัดการ MG157 MG258 MGC158
MGCS160
               
สาขาวิชาการตลาด
               
MKCS160 MKS158 MKS159
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CM157 CM158 CM159 CM160 CM257 CMC158 CMC159 CMC160
     
CMCS158 CMCS159 CMCS160 CMS157 CMS158 CMS159 CMS160 CM-1
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR157 HR158 HR159 HR160 HRC158 HRC160  
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม IM156 IM157 IMC157        
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI157 SI157-1 SI158 SI159 SI160 SIC157 SIC158 SIC158-1
                 

 

SIC159 SIC160            

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส

RM157 RM158 RM159 RM160
 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL157 AL158 AL159 AL160   AP159 AP160  
               
BC157 BC158 BC159 BC160 DMD157 DMD-1  
 
ENG157 ENG158 ENG159 ENG160   IBE156 IBE156-1 IBE156-2
               
IBE156-3 IBE156-4 IBE156-5   IBM155 IBM156-1 IBM156-2 IBM156-3
               
IBM157-1 IBM157-2 IBM157-3 IBM158 IBM158-1 IBM159 IBM159-1 IBM160

 คณะนิติศาสตร์

 

LA157 LA158 LA159 LA160 LAS160  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT157 IT158 IT159 IT160 ITC158 ITC159 ITC160
GIS157   CH159 CH160  
 คณะรัฐศาสตร์ PA157 PA158 PA159 PA160   LG157 LG158 LG159
 
LG160 PG157 PG158 PG159 PG160 PG257 PG258
PG259 PGS157 PGS158 PGS159 PGS160   IR157 IR158
               
IR156-1            
 คณะนิเทศศาสตร์ CA157 CA158 CA159 CA160 CA-1    
 คณะศิลปศาสตร์ PM157 PM158 PM159 PM160 TBC160 TBC160-1 TH157 TH158
               
TH159 TH160 TH257 TH258 TH259 TH260 TH357 TH358
   
TH359 TH360 TH457 TH458 TH459 TH460 TH560  
               
EE160 EE260 EE360   SS160 SS260  
               
SD157 SD158 SD159  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย D.P.A.158 D.P.A.159   Grad.Dip159 Grad.Dip160 Grad.Dip259 Grad.Dip260 Grad.Dip359
                 
  Grad.Dip360 Grad.Dip459 Grad.Dip460 Grad.Dip559 Grad.Dip560 Grad.Dip659 Grad.Dip660  
                 
  M.B.A.159 M.B.A.160 M.Ed.CI.159 M.Ed.CI.160 M.Ed.CI   M.Ed.EA.159 M.Ed.EA.160
                 
  M.P.A.159 M.P.P.M.160 Ph.D.159 Ph.D.160