รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ปีการศึกษา 2/2560


 สาขาวิชาการบัญชี AC159
AC258
 
               
   
 สาขาวิชาการจัดการ MG157 MG258 MGC159
MGS157
               
สาขาวิชาการตลาด
               
MKCS160 MKS158 MKS159
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CM157 CM158 CM159 CM160 CM257 CMC159 CMC160 CMCS158
     
CMCS159 CMCS160 CMS158 CMS159 CMS160 CM-1    
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR157 HR158 HR159 HR160 HRC160    
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม IM156 IM157 IMC157 IM-1      
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI157 SI158 SI159 SI160   SIC158 SIC159 SIC160
                 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส RM157 RM158 RM159 RM160
 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL157 AL158 AL159 AL160   AP159 AP160  
               
BC157 BC158 BC159 BC160 DMD157 DMD-1  
 
ENG157 ENG158 ENG159 ENG160   IBE156 IBM157 IBM158-1
               
IBM158-2 IBM159-1 IBM159-2 IBM160        
               
       
 คณะนิติศาสตร์ LA157 LA158 LA159 LA160 LAS159  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT157 IT158 IT159 IT160 ITC158 ITC159 ITC160
CH159 CH160      
 คณะรัฐศาสตร์ PA157 PA158 PA159 PA160   LG157 LG158 LG159
 
LG160 PG1577 PG158 PG159 PG160 PG257 PG258
PG259 PGS157 PGS158 PGS159 PGS160   IR157 IR158
               
           
 คณะนิเทศศาสตร์ CA157 CA158 CA159 CA160    
 คณะศิลปศาสตร์ PM157 PM158 PM159 PM160 TBC160 TH157 TH158
               
TH159 TH160 TH257 TH258 TH259 TH260 TH357 TH358
   
TH359 TH360 TH457 TH458 TH459 TH460 TH560  
               
EE160 EE260 SS160   SD157 SD158 SD159
               
       
 
 บัณฑิตวิทยาลัย M.B.A.159 M.B.A.160   M.Ed.CI.159 M.Ed.CI.160 Ph.D.159 Ph.D.160
  M.P.A.159 D.P.A.158            
  GDCI.160 GDCI.260 GDCI.360 GDCI.460 GDCI.560 GDCI.660