รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


 สาขาวิชาการบัญชี AC159
  AC-1  
 
   
 
 
 สาขาวิชาการจัดการ MG159 MG160  
   
MGC161     MGCS161  
MGS161      
สาขาวิชาการตลาด MK158    
MKCS161 MKS158 MKS158-1 MKS160 MKS161
 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ CM158 CM159 CM160   CMC159 CMC160   CMCS160
CMS158 CMS159 CMS160          
BIS161   BISC161   BISCS161   BISS161  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR158 HR159 HR160 HRC160   HR-1  
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม              
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI157 SI158 SI159 SI160 SI161
   
SIC159 SIC160 SIC161     SIC161-ANW    
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์ RM158 RM159 RM160  
 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL158 AL159 AL160 AL161     DMD-1  
BC159 BC160          
ENG157-1 ENG157-2 ENG157-3 ENG158 ENG159 ENG160 ENG161  
IBE156-1   IBM157 IBM158 IBM159 IBM159-1 IBM159-2 IBM160
IBM161              
 คณะนิติศาสตร์ LA158 LA159 LA160 LA161   LAS159 LAS160 LAS161
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT158 IT159 IT160 IT161        
ITC159 ITC160 ITC161     CH159 CH160 CH161
 คณะรัฐศาสตร์ PA158 PA159 PA160 PA161        
LG-1 LG158 LG159 LG160 LG161    
PG158 PG159 PG160 PG161        
PGS158 PGS159 PGS1610 PGS161   IR158  
 คณะนิเทศศาสตร์ CA158 CA159 CA160 CA161      
 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ AP159 AP160       TBC160 TBC161
PM158 PM159 PM160 PM161        
TH-1 TH157 TH257 TH357   TH158 TH258 TH358
TH159 TH259 TH359 TH459   TH160 TH260 TH360
TH161 TH261 TH361 TH461 TH561      
EE160 EE260 EE161          
SS160 SS161   SD158 SD159    
 
 บัณฑิตวิทยาลัย GDCI161 GDCI261 GDCI361 GDCI461 GDCI561 GDCI661    
M.B.A.160 M.B.A.161     Ph.D.159 Ph.D.160 Ph.D.161  
M.Ed.EA.160 M.Ed.EA.161     M.Ed.CI.160 M.Ed.CI.161    
Ed.D.158-1 Ed.D.158-2 Ed.D.161