รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560


 สาขาวิชาการบัญชี AC159
AC-1
 
 สาขาวิชาการจัดการ MG157 MG159
MGC159
 
สาขาวิชาการตลาด
            MKCS160  
MKS158 MKS160  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CM157 CM158 CM159 CM160   CMC159 CMC160
CMCS159 CMCS160   CMS157 CMS158 CMS159 CMS160  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR158 HR159 HR160 HRC160    
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม              
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI159 SI160   SIC159 SIC160      
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์ RM158 RM159 RM160  
 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL158 AL159 AL160     BC160    
ENG157-1 ENG158-1 ENG159 ENG160      
IBM157-1 IBM157-2 IBM157-3 IBM157-4 IBM157-5 IBM157-6    
IBM158 IBM159 IBM160          
 คณะนิติศาสตร์ LA157 LA158 LA159 LA160 LAS159 LAS160
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT158 IT159 IT160   ITC158 ITC159 ITC160
 คณะรัฐศาสตร์ PA157 PA158 PA258 PA159 PA160 PA260    
LG158 LG159 LG160   PG158 PG258 PG159 PG259
        PG160  
PGS158 PGS159 PGS160     IR157  
 คณะนิเทศศาสตร์ CA159 CA160        
 คณะศิลปศาสตร์ AP159 AP160   PM158 PM159 PM160 TBC160
TH158 TH258 TH358 TH458 TH160 TH260 TH360 TH460
EE160 EE260   SS160   SD158 SD159  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย M.B.A.159   M.Ed.CI.159 M.Ed.CI.160