รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561


 สาขาวิชาการบัญชี AC159
AC261    
   
 
 สาขาวิชาการจัดการ MG157 MG159 MG160
   
MGC159 MGC161     MGCS161
MGS161      
สาขาวิชาการตลาด MK158    
MKCS161   MKS158 MKS160 MKS161
 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ CM157 CM158 CM159 CM160     CMC159 CMC160
CMCS159 CMCS160     CMS158 CMS159 CMS160  
BIS161   BISC161   BISCS161   BISS161  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR158 HR159 HR160 HRC160   HR-1  
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม              
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI157 SI158 SI159 SI160 SI161
   
SIC158 SIC159 SIC160 SIC161   SIC161-ANW    
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์ RM158 RM159 RM160  
 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL157 AL158 AL159 AL160 AL161   DMD-1  
BC158 BC159 BC160 BC161      
ENG157 ENG157-2 ENG157-3 ENG158 ENG159 ENG160 ENG161  
IBM156-1 IBM157 IBM157-1 IBM157-2 IBM158 IBM158-1 IBM158-2 IBM158-3
IBM158-4 IBM158-5 IBM159-1 IBM159-2 IBM160 IBM161 IBM161-1  
 คณะนิติศาสตร์ LA-1 LA158 LA159 LA160 LA161   LAS160 LAS161
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT157 IT158 IT159 IT160 IT161      
ITC159 ITC160 ITC161     CH159 CH160 CH161
 คณะรัฐศาสตร์ PA158 PA159 PA160 PA161 PA261      
LG-1 LG158 LG159 LG160 LG161 LGS161  
PG158 PG258 PG159 PG259 PG160 PG260 PG161 PG261
PGS158 PGS159 PGS160 PGS161     IR157 IR158
 คณะนิเทศศาสตร์ CA157 CA157-1 CA158 CA159 CA160 CA161  
 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ AP159 AP160 AP161     TBC160 TBC161
PM158 PM159 PM160 PM161        
TH157 TH257 TH357 TH158 TH258 TH358 TH159 TH259
TH359 TH459 TH160 TH260 TH360 TH161 TH261 TH361
TH461              
EE160 EE260 EE161 EE261 EE361      
SS160 SS161   SD158 SD159 SD-1  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย GDCI160 GDCI260 GDCI360 GDCI460 GDCI560 GDCI660    
GDCI161 GDCI261 GDCI361 GDCI461 GDCI561 GDCI661    
M.B.A.160 M.B.A.161     M.Ed.CI.159 M.Ed.CI.160 M.Ed.CI.161  
M.Ed.EA.159 M.Ed.EA.160 M.Ed.EA.161          
Ph.D.159 Ph.D.160 Ph.D.161     Ed.D.158-1 Ed.D.158-2 Ed.D.161