Educational system / ระบบการศึกษา


             การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่งๆออกเป็น 2 ภาคปกติ คือ ภาคที่หนึ่ง และภาคที่สองและอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคที่สองอีกหนึ่งภาคการศึกษาก็ได้ภาคการศึกษาปกติมี ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละลักษณะวิชาให้เท่ากับภาคปกติภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ยกเว้น หลักสูตรที่ได้กำหนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย
             คำว่า “หน่วยกิต” หมายถึงหน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา
             1. วิชาที่ใช้เวลาบรรยายสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่งโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีค่า เท่ากับ 1 หน่วยกิต
             2. วิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่งโมงตลอดหนึ่งภาคการ ศึกษาปกติมีค่าเป็น 1 หน่วยกิต
             3. วิชาที่ใช้เวลาฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่งโมงตลอดหนึ่งภาค การศึกษาปกติมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ยกเว้นบางสาขาวิชาซึ่งอาจจะกำหนดเวลาให้เป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม

การวัดผลการศึกษา

ลำดับ   
 ความหมาย
 แต้มระดับคะแนน
A
เยี่ยม (Excellent)  
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)  
3.50
B
ดี (Good)  
3.00
C+
เกือบดี (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
 อ่อน มาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Failure) 
0.00

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับดังกล่าวข้างต้นให้ใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับดังต่อไปนี้
             I ยัง ไม่ สมบูรณ์ (Incomplete)
             S พอใจ (Satisfactory)
             U ไม่ พอใจ (Unsatisfactory)
             W การ เพิก ถอน รายวิชา (Withdrawal)
             การ คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับเฉพาะรายวิชาที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและครบตามหลักสูตรและเป็นวิชาที่ได้มีการวัดและได้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F