การสอบประจำภาคการศึกษา ประกอบด้วยการสอบกลางภาค และปลายภาค ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     - สอบกลางภาควันที่ 6 - 12, 14 ตุลาคม 2560
     - สอบปลายภาควันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2560

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
     - สอบกลางภาควันที่ 3 - 10 มีนาคม 2561
     - สอบปลายภาควันที่ 13, 15 - 20 พฤษภาคม 2561

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
     - สอบกลางภาควันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561
     - สอบปลายภาควันที่ 25 - 26, 28 - 29 กรกฎาคม 2561

สามารถศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการสอบได้ที่ Click