การสอบประจำภาคการศึกษา ประกอบด้วยการสอบกลางภาค และปลายภาค ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
     - สอบกลางภาควันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562
     - สอบปลายภาควันที่ 7 - 9, 11-16 ธันวาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
     - สอบกลางภาควันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
     - สอบปลายภาควันที่ 8 - 12, 14-16 พฤษภาคม 2563

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
     - สอบกลางภาควันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2563
     - สอบปลายภาควันที่ 25 - 27, 29 กรกฎาคม 2563

สามารถศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการสอบได้ที่ Click