การสอบประจำภาคการศึกษา ประกอบด้วยการสอบกลางภาค และปลายภาค ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
     - สอบกลางภาควันที่ 2 - 11 ตุลาคม 2559
     - สอบปลายภาควันที่ 11, 13 - 21 ธันวาคม 2559

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
     - สอบกลางภาควันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์, 1 - 2, 4 มีนาคม 2560
     - สอบปลายภาควันที่ 13 - 20, 22 พฤษภาคม 2560

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
     - สอบกลางภาควันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2560
     - สอบปลายภาควันที่ 26 - 27, 29 - 30 กรกฎาคม 2560

สามารถศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการสอบได้ที่ Click