Links


ความรู้ทั่วไปและการศึกษา
        - วิชาการดอทคอม พลังไทยเพื่อการศึกษาไทย
        - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

        - โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

        - สารานุุกรมไทยสำหรับเยาวชน

        - ศูนย์บริการความรู้ต่อเนื่องเพื่่อการศึกษาต่อ

        - การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

        - สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

        - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

        - รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

        - คลังข้อมูลอุดมศึกษา

        - การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

        - กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)