แนวปฏิบัติในการสอบ


ก่อนเวลาสอบ
             1. อาจารย์ผู้คุมสอบรับข้อสอบจากห้องรับ – ส่ง ข้อสอบ ณ.สำนักวิชาการก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และเมื่อรับข้อสอบแล้วให้ไปยังห้องสอบทันที ห้ามวางข้อสอบทิ้งไว้ ณ.ที่ใดที่หนึ่งโดยเด็ดขาด
             2. เขียนแจ้ง รหัสวิชา ชื่อวิชา Section เวลาสอบ และเขียนข้อความเตือนนักศึกษาในเรื่อง กฎระเบียบการทุจริตการสอบเบื้องต้นให้นักศึกษาทราบ บนกระดาน
             3. การแจกข้อสอบ อาจารย์ผู้คุมสอบแจกข้อสอบเท่ากับจำนวนเลขที่นั่งสอบที่ระบุไว้ (ยึดตามเข็มขัดข้อสอบ)

ก่อนทำการสอบ
             1. อนุญาตให้นักศึกษานำเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด วางไว้บนโต๊ะสอบ
             2. ให้นักศึกษาวางบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอนุญาตขับรถ วางไว้บนโต๊ะสอบ

ระหว่างสอบ
             1.ในระหว่างสอบหากมีนักศึกษามาหลังจากการสอบ
                          1.1 สายไม่เกิน 15 นาทีนับจากเริ่มสอบ นักศึกษาขอแบบฟอร์มเข้าสอบสาย ไม่เกิน 15 นาที จากผู้คุมสอบกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วยื่นต่อผู้คุมสอบ
                          1.2 สายเกิน 15 นาทีนับจากเริ่มสอบ แต่ไม่เกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิเข้าสอบและได้ค่าคะแนนเป็นศูนย์ ยกเว้น นักศึกษามีเหตุขัดข้องหรือจำเป็นสุดวิสัย แต่ต้องมีเหตุผลและหลักฐานที่ชัดเชนเชื่อถือได้ยื่นพร้อมคำร้องขอสอบกรณีสายเกิน 15 นาทีต่อผู้คุมสอบ เช่น ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือใบบันทึกประจำวัน
             2. นำใบรายชื่อให้นักศึกษาแต่ละคนลงลายมือชื่อ โดยเขียนให้ตรงช่องของตัวเอง และเขียนด้วยปากกาเท่านั้น (กรณีนักศึกษาไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อให้นักศึกษาติดต่อ ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS) เพื่อรับใบอนุญาตเข้าห้องสอบ)
             3. รายชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ และไม่มีหมายเหตุว่าเป็นนักศึกษาซ้ำซ้อน ให้เขียนคำว่า “ขาดสอบ” หลังนามสกุลนักศึกษา
             4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน เวลา 45 นาที และเมื่อออกจากห้องสอบไปแล้วจะขอกลับเข้าห้องสอบอีกไม่ได้
             5. กรณีมีนักศึกษาทุจริตการสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
                          5.1 ให้อาจารย์ผู้คุมสอบ บันทึกลักษณะการทุจริตและเก็บหลักฐาน พร้อมทั้งให้นักศึกษาที่ทุจริตลงลายมือชื่อรับทราบในใบปะหน้าข้อสอบและให้มีพยานอย่างน้อย 2 คน
                          5.2 ให้นักศึกษาทำการสอบต่อไปได้ตามปกติในรายวิชาที่ทุจริต และทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
                          5.3 หลังจากที่นักศึกษาสอบเสร็จให้นำข้อสอบที่นักศึกษาทุจริตส่งมอบ และแจ้งต่อสำนักวิชาการทราบ
             6. การเข้าห้องน้ำ ให้ผู้คุมสอบใช้ดุลยพินิจในความจำเป็นของนักศึกษา หากนักศึกษามีความจำเป็นจริงๆ ให้ผู้คุมสอบแจ้งให้นักศึกษาใช้เวลาให้น้อยที่สุด และเข้มงวดในการเข้าห้องน้ำของนักศึกษา

หมดเวลาสอบ
             1. เมื่อหมดเวลาสอบให้อาจารย์ผู้คุมสอบแจ้งให้นักศึกษาหยุดทำข้อสอบทันที และให้นักศึกษานำส่งกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบทุกแบบ ต่ออาจารย์ผู้คุมสอบโดยตรง
             2. อาจารย์ผู้คุมสอบจัดเรียงลำดับกระดาษคำตอบทุกแบบตามลำดับที่ในใบรายชื่อของนักศึกษา พร้อมนับจำนวนให้ครบถ้วน
             3. การมัดชุดข้อสอบ ให้เขียนใบปะหน้าข้อสอบให้ละเอียด เก็บสำเนาข้อสอบ 1 ชุดแนบกับใบปะหน้าข้อสอบ ผูกรวมเข้ากับกระดาษคำตอบ แล้วบรรจุในซองข้อสอบ
             4. อาจารย์ผู้คุมสอบสำรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบอีกครั้งเพื่อป้องกันการลืมโจทย์และกระดาษคำตอบไว้ในห้องสอบ
             5. อาจารย์ผู้คุมสอบต้องส่งคืนซองข้อสอบที่สำนักวิชาการทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละรอบการสอบ
                          • Criteria and appointment process for lecturers requesting an academic title/หลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
                          • Criteria and assessment of teaching and academic works/หลักเหณฑ์การประเมินผลการสอน