แนวทางการจัดทำ และเอกสารประกอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติิ (มคอ. 3-7)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
                       ตัวอย่าง   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.2)
                       ตัวอย่าง   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.3)
                       ตัวอย่าง   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.4)
                       ตัวอย่าง   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.5)
                       ตัวอย่าง   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.6)
                       ตัวอย่าง   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.7)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบฯ (ระดับปริญญาตรี) (F_02)(ตัวอย่าง)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบฯ (ระดับปริญญาโท) (F_04)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบฯ (ระดับปริญญาเอก) (F_06)
 
A value is required.