มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
CM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 อ.นาอีมะห์  สุลัยมาณี
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-201 หลักการตลาด 1 3 อ.กันยา  สกุลดี
204-201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1 3 อ.จิตรลดา  พันธุ์พณาสกุล
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
35
 


View PagesFirstPreviousNextLast