มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
CM255
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3 อ.Eric  Allyn
204-207 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 3 อ.จีน่า  อุมาล
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.ปิยะฉัตร  สุวรรณศักดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
36
 


View PagesFirstPreviousNextLast