มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
CM256
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-111 สถิติเบื้องต้น 2 3 อ.ปาริฉัตร  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-200 เศรษฐศาสตร์มหภาค 12 3 อ.ธีรวุฒิ  อ่อนดำ
204-204 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 1 3 อ.รัสมนต์  คำศรี
204-207 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 3 อ.จีน่า  อุมาล
204-301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
37
 


View PagesFirstPreviousNextLast