มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
IBE154
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-207 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3
701-207 การแปล 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
701-308 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
701-400 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 1 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
701-401 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 1 3 อ.นาอีมะห์  สุลัยมาณี
701-403 การเขียนรายงานวิจัยธุรกิจ 1 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
701-404 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 อ.Etienne  Vorster
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
67
 


View PagesFirstPreviousNextLast