มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
IBE156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-212 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 อ.ชุติมา  เชิงพัฒนะ
700-222 การค้าชายแดน 1 3 อ.ชุติมา  เชิงพัฒนะ
701-200 การฟัง - การพูด 1 3 อ.Eric  Allyn
701-207 การแปล 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
701-302 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 1 3 อ.Etienne  Vorster
701-311 ทักษะการเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
69
 


View PagesFirstPreviousNextLast