มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
IBM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-108 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 ดร.กนกวรรณ  วัตกินส์
700-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.Rochelle  Javier
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.นาอีมะห์  สุลัยมาณี
700-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.Mary  Maliza
700-205 หลักการตลาด 1 3 อ.กันต์ฤทัย  ชาญชัยชูจิต
700-308 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 3 อ.Ringyaomi  Shimray
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
73
 


View PagesFirstPreviousNextLast