มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
MG155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 4 2 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-410 การจัดการโครงการธุรกิจ 1 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.เชาวนี  แก้วมโน
201-418 การพยากรณ์ธุรกิจ 1 3 อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 1 3 อ.สมชัย  ปราบรัตน์
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 1 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
105
 


View PagesFirstPreviousNextLast