มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
MG156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 2 3 อ.ธิญาดา  แก้วชนะ
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
203-200 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3 ผศ.เธียรชัย  พันธ์คง
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 1 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
206-200 การจัดการดำเนินงาน 1 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
106
 


View PagesFirstPreviousNextLast