มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
MGC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.เชาวนี  แก้วมโน
201-418 การพยากรณ์ธุรกิจ 2 3 อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 2 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
206-414 การจัดการลอจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
113
 


View PagesFirstPreviousNextLast