มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
MKC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 11 2 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
203-302 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
203-401 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
203-405 การตลาดระหว่างประเทศ 1 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
203-406 สัมมนาทางการตลาด 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-407 โครงงานทางการตลาด 1 3 อ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
126
 


View PagesFirstPreviousNextLast