มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2557
TH157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-133 อารยธรรมไทย 1 3 อ.ชุติมา  ทัศโร
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.วิภาวรรณา  ศรีใหม่
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.พัชญ์สิตา  พาณิชย์พงศ์
600-104 จิตวิทยาสาหรับครู 1 3 ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
604-102 วาทการสาหรับครู 1 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
604-201 ศัพท์วรรณกรรม 1 3 อ.อุมาวัลย์  ชีช้าง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
179
 


View PagesFirstPreviousNextLast