มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
AC157ตรีควบโท
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 6 3 อ.อรจันทร์  พนัสพัฒนา
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
202-202 การบัญชีต้นทุน 1 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-203 การบัญชีชั้นสูง 1 1 3 อ.ไฮดา  มามะ
203-201 หลักการตลาด 8 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 อ.รัสมนต์  คำศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
6
 


View PagesFirstPreviousNextLast