มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
AC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 3 อ.จิตนพา  วุ่นบัว
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 18 3
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 6 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
301-209 กฏหมายธุรกิจ 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
7
 


View PagesFirstPreviousNextLast