มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
AC255ตรีควบโท
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 อ.วิภาวรรณา  ศรีใหม่
100-352 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 1 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
202-406 สัมมนาการบัญชีบริหาร 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
204-407 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 อ.จิรนันท์  สมนวล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
9
 


View PagesFirstPreviousNextLast