มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
AC256
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-351 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 1 3 อ.ไฮดา  มามะ
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-315 การวิจัยทางการบัญชี 1 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
10
 


View PagesFirstPreviousNextLast