มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
AC257ตรีควบโท
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 5 3 อ.อรจันทร์  พนัสพัฒนา
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
202-202 การบัญชีต้นทุน 1 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-203 การบัญชีชั้นสูง 1 1 3 อ.ไฮดา  มามะ
203-201 หลักการตลาด 9 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 3 อ.รัสมนต์  คำศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
13
 


View PagesFirstPreviousNextLast