มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
ACC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-312 การบัญชีเฉพาะกิจการ 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-315 การวิจัยทางการบัญชี 1 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
202-402 การบัญชีระหว่างประเทศ 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
15
 


View PagesFirstPreviousNextLast