มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
ACC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-352 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 2 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-203 การบัญชีชั้นสูง 1 2 3 อ.ไฮดา  มามะ
202-204 การบัญชีต้นทุน 2 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-302 การสอบบัญชี 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-303 การภาษีอากร 2 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 2 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
16
 


View PagesFirstPreviousNextLast