มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
ACC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
201-208 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.นุรซีตา  เพอแสละ
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 3 3 อ.ไฮดา  มามะ
202-205 การเงินธุรกิจ 3 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 ผศ.ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
301-209 กฏหมายธุรกิจ 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
17
 


View PagesFirstPreviousNextLast