มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
ACS158เทียบโอน
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 16 2 อ.ชุติมา  ทัศโร
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 8 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 4 3 อ.ไฮดา  มามะ
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
21
 


View PagesFirstPreviousNextLast