มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
BC155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 11 2
703-319 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 1 3
703-407 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 3
703-413 การแปลภาษาจีน 1 3 อ.ชนิดา  รักมาก
703-414 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3
703-416 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3
703-419 สัมมนาเชิงคุณธรรมจริยธรรม 1 2
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
25
 


View PagesFirstPreviousNextLast