มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
BC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
703-311 ภาษาจีนชั้นสูง  1 1 3
703-313 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 1 3
703-315 โครงสร้างภาษาจีน  2 1 3
703-316 การเขียนภาษาจีน 1 3
703-317 ภาษิต – สำนวนจีน 1 2
703-318 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
26
 


View PagesFirstPreviousNextLast