มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
BC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-203 องค์การและการจัดการ 4 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
700-250 ภาษาอังกฤษ 3 1 3 อ.Kathylene  Remegio
703-205 ภาษาจีนชั้นกลาง 1 1 3 อ.อัฐพร  ชาญชญานนท์
703-207 การฟัง – พูดภาษาจีน  2 1 3
703-209 การอ่านภาษาจีน 1 3 อ.ชนิดา  รักมาก
703-210 โครงสร้างภาษาจีน  1 1 3 อ.อัฐพร  ชาญชญานนท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
27
 


View PagesFirstPreviousNextLast