มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
CA156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
801-205 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 1 3 อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-218 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 3 ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา
801-220 งานสร้างสรรค์ในสื่อใหม่ 1 3 อ.ณิชาภา  เลปนะสุวรรณ
801-324 ศิลปะการนำเสนองาน 1 3 อ.สินี  กิตติชนม์วรกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
30
 


View PagesFirstPreviousNextLast