มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
CM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 15 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
203-100 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 4 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-200 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1 3 อ.ไอริณ  สกุลศักดิ์
204-206 เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ 1 3 อ.จิตรลดา  พันธุ์พณาสกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
37
 


View PagesFirstPreviousNextLast