มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
CM256
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 16 3 อ.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
201-208 สถิติธุรกิจ 6 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 2 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
206-200 การจัดการดำเนินงาน 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
40
 


View PagesFirstPreviousNextLast