มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
CMC256
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
204-200 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2 3 อ.ไอริณ  สกุลศักดิ์
204-301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
204-303 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 2 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
204-401 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและการจัดการ 1 3 อ.รัสมนต์  คำศรี
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
46
 


View PagesFirstPreviousNextLast