มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
CMC257
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
203-100 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-205 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 1 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 5 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
204-301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
206-200 การจัดการดำเนินงาน 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
47
 


View PagesFirstPreviousNextLast