มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
CMCS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
204-205 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 2 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
204-301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
206-200 การจัดการดำเนินงาน 2 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
49
 


View PagesFirstPreviousNextLast