มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
DMD155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 9 2 อ.นุษณา  ณ พายัพ
702-381 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 1 2 อ.นุษณา  ณ พายัพ
702-482 ศิลปนิพนธ์ 1 6 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
56
 


View PagesFirstPreviousNextLast