มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
DMD156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
702-258 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 1 3 อ.วรัญญู  แสงสว่าง
702-344 การออกแบบภาพประกอบดิจิทัล 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
702-359 ศิลปะไทยเพื่องานออกแบบสื่อดิจิทัล 1 3 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
57
 


View PagesFirstPreviousNextLast