มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
DMD157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-250 ภาษาอังกฤษ 3 1 3 อ.Kathylene  Remegio
702-242 กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 1 3 อ.ชิตพล  เอกสายธาร
702-253 ภาพเคลื่อนไหว2 มิติ 1 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
702-257 กระบวนการผลิตภาพยนตร์และเสียง 1 3 อ.วรัญญู  แสงสว่าง
702-272 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 1 3 อ.วรัญญู  แสงสว่าง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
58
 


View PagesFirstPreviousNextLast