มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
ENG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.Rochelle  Javier
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 2 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
705-203 ระเบียบวิธีการสอน 1 3 อ.อัญชลี  วัชรจินดา
705-204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
705-235 การฟังและการพูด 1 3 อ.Eric  Allyn
705-237 ทักษะการเขียน 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
705-244 อรรถศาสตร์ 1 3 อ.Kathylene  Remegio
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
59
 


View PagesFirstPreviousNextLast