มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
ENG158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-108 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
700-157 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
700-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
700-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.Kathylene  Remegio
705-131 การพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ 1 3 อ.อัญชลี  วัชรจินดา
705-132 เทคนิคการอ่าน 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
705-142 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 1 3 อ.Eric  Allyn
705-160 ภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ 1 3 อ.มณฑา  กรีนสปูน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
60
 


View PagesFirstPreviousNextLast