มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
GIS156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-125 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.นภาลัย  อยู่ดี
501-201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 1 3 อ.เสาวนีย์  อนุชาญ
501-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
502-402 การสำรวจพื้นที่และการประยุกต์ใช้จีพีเอส 1 3 อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง
502-425 หลักการทำแผนที่ 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
61
 


View PagesFirstPreviousNextLast