มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
HR156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 3 3
201-208 สถิติธุรกิจ 7 3 อ.นุรซีตา  เพอแสละ
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
204-407 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 อ.จิรนันท์  สมนวล
205-302 การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-306 กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพันธ์ 1 3 อ.คณาทีป  ชูช่วย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
65
 


View PagesFirstPreviousNextLast