มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
HR158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 10 2 อ.ยุทธกาน  ดิสกุล
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
201-203 องค์การและการจัดการ 4 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
203-201 หลักการตลาด 4 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
67
 


View PagesFirstPreviousNextLast