มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
HRC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 10 2 อ.ยุทธกาน  ดิสกุล
201-208 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.นุรซีตา  เพอแสละ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 1 3 อ.ปฏิพัฒน์  กิตติโชควัฒนา
205-309 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
69
 


View PagesFirstPreviousNextLast