มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IBE154
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-211 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.Ringyaomi  Shimray
700-212 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
701-202 การอ่านอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
701-203 ภาษาวัฒนธรรมและพฤติกรรม 1 3 อ.Etienne  Vorster
701-401 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 1 3 อ.Kathylene  Remegio
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
70
 


View PagesFirstPreviousNextLast