มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IBE155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-212 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
700-223 การสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรม 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
701-401 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 1 3 อ.Kathylene  Remegio
701-403 การเขียนรายงานวิจัยธุรกิจ 1 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
701-404 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 อ.Etienne  Vorster
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
71
 


View PagesFirstPreviousNextLast