มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IBE156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 ดร.กนกวรรณ  วัตกินส์
700-211 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.Ringyaomi  Shimray
701-206 ภาษาและวัฒนธรรม 1 3 อ.Etienne  Vorster
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
72
 


View PagesFirstPreviousNextLast